ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „KALIMANCARIBE.COM”

 

 

Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, Вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля, не използвайте този уеб сайт.

 

Настоящият документ съдържа Общите Условия, съгласно които „Калиман Карибе“ ООД предоставя услуги на потребителите си, посредством интернет магазин www.kalimancaribe.com. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин.

 

С използването на www.kalimancaribe.com Вие декларирате и гарантирате, че имате навършени 18 години.

 

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. www.kalimancaribe.com е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоките по чл. 3 от настоящите Общи условия от „Калиман Карибе“ ООД. Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента във формата на заявка за покупка, направена чрез www.kalimancaribe.com, прието и потвърдено от „Калиман Карибе“ ООД посредством електронна поща.

 

Чл. 2. (1) Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Калиман Карибе“ ООД, ЕИК 831707273, със седалище и адрес на управление:  Република България, гр. София, област София-град, Столична община, бул. „България“ № 118, Бизнес център „Абакус“, ет. 2, представлявано от г-жа Оля Дочева – управител, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин www.kalimancaribe.com. Под Клиент по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко юридическо лице или физическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за закупуване на стоките по чл. 3 от настоящите Общи условия, предлагани в електронния магазин.

 

Чл. 3. Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност, активен е бутон „ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА“ и са разрешени за предлагане и продажба от разстояние чрез услугите на електронното общество.

 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките по чл. 3 от настоящите Общи условия и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

 

Чл. 5. Информация, предоставена, съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

1. Наименование на Доставчика: „Калиман Карибе” ООД

2. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, област София-град, Столична община, бул. „България“ № 118, Бизнес център „Абакус“, ет. 2

3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. София, област София-град, Столична община, бул. „България“ № 118, Бизнес център „Абакус“, ет. 2

4. Данни за кореспонденция: България, гр. София – 1618, област София-град, Столична община, район Манастирски ливади, бул. „България” 118, Абакус Бизнес Център, ет. 2, тел. 02 9531180, имейл contact@kaliman.bg

5. Вписване в публични регистри:

Регистрация в търговския регистър при Агенцията по вписванията - ЕИК 831707273

Номер на разрешение за търговия с тютюневи изделия – BG005800Q00088

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG831707273

7. Надзорни органи:

(А) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525        

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(Б) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5,

тел.: 02 / 933 05 65

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

(В) Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. „Витоша“ № 18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

(Г) Министерство на финансите

Адрес: София 1040, ул. „Г. С. Раковски“ № 102

Телефон: (02) 9859 2639, 2634

Email: feedback@minfin.bg

Уеб сайт www.minfin.bg/bg

 

8. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услугите: характеристиките на предлаганите стоки са  посочени в страницата за представяне на всеки артикул.

9. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки, които са обект на продажба (стоките по чл. 3), е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е крайна и е посочена в български лева с включени всички данъци и такси.

10. Стойност на разноските, свързани с доставката на поръчваните артикули (пощенски и транспортни разходи): разходите, свързани с доставката на поръчаните стоки е за сметка на Клиента или за сметка на Доставчика съгласно раздел VІ от настоящите Общи условия.

11. Стойност на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа: „Калиман Карибе” ООД не налага допълнителна стойност върху средствата за комуникация с Дружеството.

12. Начин на плащане, доставка и изпълнение на договора: същите са подробно описани по-долу в подраздели IV, V и VI.

13. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаването на заявката. Същите са в сила до изчерпване на количествата.

14. Минимална продължителност на договора: „Калиман Карибе” ООД не предлага сключване на договори с постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.

 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

А) Права и задължения на Клиента:

 

Чл. 6. (1) Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин www.kalimancaribe.com при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия;
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка, след получен имейл с всички данни за направената поръчка;
 • да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – вид; брой; единична стойност на всеки продукт; стойност за доставка; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;
 • да получава информация, относно статуса на собствената си поръчка;
 • при доставката на стоката да получи в писмен вид информацията по чл. 54 от Закона за защита на потребителите;
 • да записва или отпечатва отделни части от съдържанието на сайта, но само за нетърговски и лични цели, при условие че запазва всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху тях.

(2) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Закона за защита на потребителите.

(3) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска, административнонаказателна или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на „Калиман Карибе” ООД вреди.

 

Чл. 7. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име (което се явява електронна поща) и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

 

Чл. 8. Клиентът се задължава

 • да използва своята действителна самоличност;
 • да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;
 • да поддържа и своевременно актуализира информацията, която е предоставил, за да я запази като вярна, точна, настояща и пълна;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията при генериране и потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка.

 

Б) Права и задължения на „Калиман Карибе” ООД:

 

Чл. 9 „Калиман Карибе” ООД има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;
 • да получи от Клиента, при изразено съгласие от негова страна, следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес за доставка, телефон и адрес на електронна поща;
 • има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Калиман Карибе” ООД, да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

 

Чл. 10. „Калиман Карибе” ООД гарантира предлагането на продукти, отговарящи на всички изисквания за качество.

 

Чл. 11. „Калиман Карибе” ООД се задължава:

 • да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;
 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

 

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. 12. (1) Клиентът и Доставчикът сключват договор за покупко-продажба на стоките по чл. 3 от настоящите Общи условия, предлагани от „KALIMANCARIBE.COM”, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://www.kalimancaribe.com/. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.

(2) Договорът се сключва на български език и се съхранява 1 година. При поискване от Клиента, Доставчикът му предоставя информация за сключения договор по имейл.

(3) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса на сайта www.kalimancaribe.com стоки.

(4) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на „KALIMANCARIBE.COM” и настоящите Общи условия.

(5) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на „KALIMANCARIBE.COM” и настоящите Общи условия.

 

Чл. 13. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

 

Чл. 14. (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

 

Чл. 15. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

 

Чл. 16. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

Чл. 17. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Клиенти – регистрирани Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка (поръчка като гост).

 

А) Регистриране на потребител:

 

Чл. 18. Регистрацията на сайта е безплатна и дава възможност на Клиента да избегне въвеждането на личните му данни при всяка покупка. За да се регистрира в интернет сайта www.kalimancaribe.com, Клиентът трябва да попълни онлайн формата за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни „Калиман Карибе” ООД има правото да не осъществи доставката на направената поръчка, както и да прекрати без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя.

 

Чл. 19. За да се регистрира Клиентът, е необходимо да се спазят следните стъпки:

1. Избор на бутон „Вход за регистрация”;

2. Въвеждане на лични данни;

3. Въвеждане на данни за доставка;

4. Ако Клиентът желае, с чек бутон отбелязва, че иска да получава фактура, след което въвежда данни за фактура;

5. С чек бутон Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия и Политика за поверителност и дава изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите;

6. Регистрацията приключва с натискане на бутон "Регистрация".

 

Чл. 20. (1) След извършване на регистрацията Клиентът получава потвърждение за регистрацията с детайлите по нея на посочената от него електронна поща, както и достъп до услугите на електронния каталог.

(2) Клиентът е задължен да пази потребителското име (електронна поща) и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.

(3) В случай на загубена (забравена) парола, „Калиман Карибе” ООД генерира нова парола на електронната поща на Клиента.

 

Чл. 21. (1) Клиент, който се е регистрирал в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „KALIMANCARIBE.COM” може да влиза в своя профил чрез установената при регистрацията му електронна поща и парола.

(2) Чрез линк в менюто „Редакция на профил”, Клиентът ще може да редактира личните си данни, да променя паролата си и адреса на доставка. Сайтът не допуска промяна на e-mail адреса на Клиента, който служи за потребителско име. При необходимост от промяна на e-mail адреса на Клиента следва да бъде направена нова регистрация.

 

Б) Сключване на договор от регистриран потребител:

 

Чл. 22. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

 1. Разглеждане на предлаганите продукти за продажба по чл. 3 от настоящите Общи условия: Клиентът разглежда свободно и/или влиза в собствения си профил чрез въвеждане на потребителското си име (електронна поща) и парола и избира продукт, който желае да поръча.
 2. Чрез натискане на бутон „Добави в количката” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската кошница. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.
 3. При избор на бутон „Поръчка” Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка; име и номер на продукта; заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителска кошница, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтриете от потребителската кошница, в случай че желае да се откажете от избрания артикул. 
 4. Преди приключване на поръчката, Клиентът има възможност да нанесе корекция в данните за доставка чрез натискане на бутон „Промени”.
 5. Ако желае да получи фактура, Клиентът отбелязва това обстоятелство с чек бутон и въвежда данни за фактурата в полето „Адрес за доставка и фактура”. Клиентът може да остави и съобщение в свободен текст във формата към „Начини на плащане”.
 6. След като Клиентът се увери, че цялата информация за поръчката е вярна, избира бутон „Завърши поръчката”, с което заявката се регистрира от Доставчика. Преди завършването на поръчката Клиентът отбелязва, че е запознат с Общите условия и Политиката за личните данни.
 7. След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализира направената от Клиента поръчка, която той може да разпечата и/или да поръча отново избраните продукти или част от тях.

 

(2) Детайлни данни за регистрираната заявка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес. В рамките на 1 пълен работен ден от регистрирането на заявката Доставчикът изпраща на Клиента имейл за потвърждение на поръчката, с което договорът се счита за сключен.

(3) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Калиман Карибе” ООД.

(4) Съгласно Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

 

В) Сключване на договор от нерегистриран потребител:

Чл. 23 (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

 1. Разглеждане на предлаганите продукти за продажба по чл. 3 от настоящите Общи условия: Клиентът разглежда свободно и избира продукт, който желае да поръча.
 2. Чрез натискане на бутон „Добави в количката” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската кошница. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.
 3. При избор на бутон „Поръчка”, Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка; име и номер на продукта; заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката потребителска кошница, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтриете от потребителската кошница в случай, че желае да се откажете от избрания артикул. 
 4. Преди приключване на поръчката Клиентът е длъжен да попълни своите лични данни в полето „Адрес за доставка и фактура“, като попълни пълно, вярно и точно всички данни, изисквани от Доставчика, както и с натискане на чек бутон да се съгласи с Общите условия за пазаруване и Политиката за поверителност, посочени в сайта на „Калиман Карибе” ООД,
 5. Ако желае да получи фактура, Клиентът отбелязва това обстоятелство с чек бутон и въвежда данни за фактурата в полето „Адрес за доставка и фактура“. Клиентът може да остави и съобщение в свободен текст във формата към „Начини на плащане“.
 6. След като Клиентът се увери, че цялата информация за поръчката е вярна, избира бутон „Завърши поръчката”, с което заявката се регистрира от Доставчика. Преди завършването на поръчката Клиентът отбелязва, че е запознат с Общите условия и Политиката за личните данни.
 7. След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализира направената от Клиента поръчка, която той може да разпечата и/или да поръча отново избраните продукти или част от тях.

 

(2) Детайлни данни за регистрираната заявка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес. В рамките на 1 пълен работен ден от регистрирането на заявката Доставчикът изпраща на Клиента имейл за потвърждение на поръчката, с което договорът се счита за сключен.

(3) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Калиман Карибе” ООД.

(4) Съгласно Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

 

V. ЦЕНА И НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 24. (1) Всички цени на стоките в електронния магазин на www.kalimancaribe.com са в български лева. Обявените цени за стоките са окончателни, важат за деня на поръчката и са с включен ДДС. В цената на продуктите не е включена цената за доставка.

(2) Цената на отделните предлагани стоки за продажба по чл. 3 от настоящите Общи условия е поставена непосредствено под снимката на съответната стока в български лева.

 

Чл. 25. (1) Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез наложен платеж.

 (2) При плащане с наложен платеж Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.

 

Чл. 26. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от деня, следващ датата на нейното изпращане.

 

Чл. 27. (1) Доставчикът може по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки и цени.

(2) В случай на промяна на обявените в сайта цени на продукти в промоция, промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като до конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана, и нова цена, посочена в златист цвят.

(3) Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.

(4) При намаляване на цената на дадена промоционална стока, освен обозначението на старата и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените, и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.

 

 

VI . ДОСТАВКА

 

Чл. 29. (1) Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер („Спиди” АД  (нар. по-долу Спиди) до адреса, указан при заявката.

(2) При поръчка на запалка от електронния магазин продуктът се изпраща без съдържание на бутан в него съгласно законовите изисквания. Клиентът се съгласява, че невъзможността за тест на паленето при получаването на запалката не е дефект в продукта.

 

Чл. 30. (1) В цената на стоката не е включена сумата за доставка.

(2) При покупка на стоки на стойност до 99.99 /деветдесет и девет и деветдесет и девет/ лв. включително доставката е в размер на 8.00 /осем/ лв. с ДДС, важащо за цялата страна.

(3) При покупка на стоки на стойност над 100.00 /сто/ лв. доставката е безплатна за цялата страна.

(4) Услугата „Наложен платеж” е за сметка на „Калиман Карибе“ ООД.

(5) Клиентът се съгласява, че при заявка на повече от един артикул може да получи своята поръчка в отделни пратки, без това да утежнява цената за доставката.

(6) Посочената цена е за куриерски услуги в български лева с включен ДДС.

(7) Срокът за доставка в България е 3 работни дни, с изключение на населените места с график на обслужване.

(8) Доставката се извършва в рамките на деня (от понеделник до петък). Работното време на Спиди е до 18:00 ч. в работни дни. Офисите на Спиди са с различно работно време, като в София са до 19:00 ч., а в страната – до 17:30 ч. или 18:00 ч. Всяка събота работното време на Спиди е половин работен ден и пратки се разнасят до 14:30 ч. с изключение на населени места с график на обслужване. По празници и натоварени кампанийни периоди работното време се определя допълнително.

(9) Цените са за доставка от врата до врата на клиента, както и за доставка до офис на „Спиди“.

(10) За допълнителна информация Клиентът може да посети сайта на Спиди – www.speedy.bg. Пълните условия за доставка са посочени в официалните Общи условия на „Спиди“ АД: https://www.speedy.bg/bg/terms-and-conditions

 

Чл. 31.  При отказана от клиента пратка след потвърждение на заявката се заплаща куриерска услуга по транспорта от страна на Клиента.

 

Чл. 32. Доставката ще бъде извършена не по-късно от 2 работни дни, считано от деня, следващ датата на изпращането на поръчката, според заявката за куриер, направена от Клиента и посочените условия от Спиди.

 

Чл. 33. (1) Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето пълнолетно лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

(2) Услугата за предаване на пратките може да изискват предоставяне на лична карта от страна на Клиента с цел сравняване на данните. Куриерът задължително отказва предоставяне на пратка на лица под 18 години, ако тя съдържа алкохолни напитки.

 

Чл. 34. (1) Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, куриерът прави максимум до 2 опита за откриването му по телефон и на посочения адрес, и ако отново не открие Клиента или негов представител, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и договорът се прекратява.

(2) Пренасочване на пратката (смяна на адреса за доставка) в рамките на съшия град не се таксува допълнително, но се извършва на следващия ден според политиката на „Спиди“ АД.

 

Чл. 35. Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

 

Чл. 36. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: ако е заявена такава – оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желания от страна на Клиента); касова бележка; приемо-предавателн протокол; товарителница; формуляр за упражняване правото на отказ и информация по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 36. (1) При несъответствие на заявена с получена стока, в случай че има нарушена опаковка, се съставя протокол при доставката в присъствие на куриера и се описват нередностите. В случай че няма нарушена опаковка, клиентът сам решава дали да приеме стоката или да я откаже (прилагат се правилата за отказана пратка).

 

Чл. 37. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й и ако стоката не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.

(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Клиента. При връщане на продукт запалка тя следва да бъде изпратена изпразнена от бутан.

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 38. Договорът се прекратява в следните случаи:

 • с неговото изпълнение;
 • по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;
 • в случай на упражняване на право на отказ по реда на Закона за защита на потребителите.
 • в други предвидени от закона случаи.

 

 

VIII. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

 

А) Отказ от доставена стока

Чл. 39. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

 

Чл. 40. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми „Калиман Карибе” ООД чрез наличната форма за контакт на сайта www.kalimancaribe.com или на посочените телефонни номера и/или и-мейл адрес и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителите. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса на търговския обект, от който е получена. Или да предаде стоката в някой от обектите от търговската мрежа на „Калиман Карибе“ ООД. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

 

Чл. 41. Върнати могат да бъдат всички стоки, с изключение на тези, доставени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри (стоки индивидуална поръчка).

 

Чл. 42. (1) След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка/ по банков път не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

(2) Клиентът отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 

Б) Анулиране на поръчка

Чл. 43. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт с друг, трябва да се обади по телефоните възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми „Калиман Карибе“ ООД. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на своята поръчка, за която иска корекция и да посочи точно и ясно промяната.

 

В) Рекламации

Чл. 44. (1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.

(2) При предявяване на рекламация на стока, Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или за безплатно извършване на корекции/ремонт.

(3) Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.

(4) При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(5) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиент, нямащ качеството потребител, са приложими сроковете, посочени в Закона за задълженията и договорите.

(6) Транспортните разходи за изпращане на стока към Клиент поради уважена рекламация са за сметка на „Калиман Карибе“ ООД.

 

Г) Решаване на спорове

Чл. 45. Клиентът има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya?fbclid=IwAR2GVUzjUsXDwVDXFkCGM3q7u3QYVhfEdMN2MvLtY_Lsn0rfEhUWDPkXWk0 или да използва платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 47. (1) „Калиман Карибе“ ООД, в качеството си на Администратор на лични данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

(2) „Калиман Карибе“ ООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България, и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност.

(3) „Калиман Карибе“ ООД предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и събира, съхранява и обработва лични данни на Клиентите на основанията, за целите, в сроковете и при съобразяване на правата на лицата съгласно Политиката за поверителност на „Калиман Карибе“ ООД, достъпна на адрес https://kalimancaribe.com/bg/lichni-danni/.

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 48. (1) „Калиман Карибе” ООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН “KALIMANCARIBE.COM”, както и настоящите Общи условия.

(2) Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта, посочени в настоящите Общи условия.

(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и „Калиман Карибе” ООД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 49. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 

Чл. 50. (1) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на „KALIMANCARIBE.COM“ и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика, освен ако е действал при умисъл или груба небрежност.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което „KALIMANCARIBE.COM” не е достъпен поради непреодолима сила.

 

Чл. 51. (1) Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиентът.

 

Чл. 52. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.

 

Чл. 53. Клиентът разбира и приема обстоятелството, че „Калиман Карибе“ ООД само предоставя услуги и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника и Интернет.

 

Чл. 54. „Калиман Карибе“ ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

 

Чл. 55. Уеб сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. „Калиман Карибе“ ООД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че „Калиман Карибе“ ООД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 56. Цветовете на стоките, показани в сайта www.kalimancaribe.com, зависят от настройките на монитора, който ползва Клиентът.

 

Чл. 57. Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на „Калиман Карибе“ ООД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

 

Чл. 58. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези Общи условия.

(2) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове, социални мрежи, профили и др.

 

Чл. 59. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

Чл. 60. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 61. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите,  Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия и актуалното българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 62. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички на 1 декември 2020 г.

За да продължите, потвърдете, че имате навършени 18 години.
Благодарим ви за желанието да посетите сайта.

назад